Click here for the English version

1. Úvod

1.1 Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich stránok a používateľov našich služieb.

1.2 Tieto pravidlá platia všade tam, keď sme správcami osobných údajov návštevníkov našich webových stránok a používateľov našich služieb, inými slovami, kde určujeme účel a význam spracovania týchto osobných údajov.

1.3 Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame, o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.

1.4 V týchto zásadach „my“, „nám“ a „náš“ označuje Katies club s.r.o. Pre viac informácii o nás, si pozrite Sekciu 12.

2. Ako používame osobné dáta

2.1 V tejto časti 2 sme stanovili:

(a)všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame;

(b) zdroj a kategóriu údajov, v prípade dát, ktoré sme neobdržali priamo od Vás;

(c) účel, na ktorý osobné údaje spracovávame;

(d) právne základy ich spracovania.

2.2 Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

2.3 Môžeme spracovávať informácie, ktoré zverejňujete na našich webových stránkach alebo prostredníctvom údajov, ktoré použijete pri využívaní našich služieb. Uverejnené údaje môžu byť spracované na účely ich uverejnenia a spravovania našich webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.4 Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku (údaje z dotazov), pokiaľ sa jedná o údaje ohľadne tovaru a / alebo služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.5 Môžeme spracovávať informácie, ktoré nám poskytnete za účelom odberu našich e-mailových ponúk a / alebo newslettru (oznamovacie údaje). Oznamovacie údaje môžu byť spracované na odosielanie príslušných upozornení a / alebo newslettra. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.6 Môžeme spracovávať informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorú nám posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok a podnikania a komunikácia s používateľmi a / alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami a / alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.

2.7 Môžeme spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vaše zákonné práva a zákonné práva iných.

2.8 Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracovať vaše osobné údaje stanovené v tejto časti 2, môžeme spracovať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorou podliehame, alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmy inej fyzickej osoby.

3. Poskytovanie vašich osobných údajov iným osobám

3.1 Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 3, môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

4. Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov

4.1 Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našich webových stránok alebo služieb, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.

5. Uchovávanie a mazanie osobných údajov

5.1 Táto časť 5 stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie našich zákonných povinností v súvislosti so zachovaním a vymazaním osobných údajov.

5.2 Osobné údaje, ktoré spracovávame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.

5.3 Osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:

(a) údaje o používaní, údaje o zverejňovaní, údaje z dotazov, notifikačné údaje a údaje z korešpondencie sa uchovajú po dobu maximálne 10 rokov.

5.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 5 si môžeme ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

6. Zmeny

6.1 Tieto pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach.

6.2 Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto pravidlách.

6.3 Na zmeny týchto pravidiel vás môžeme informovať e-mailom.

7. Vaše práva

7.1 V tejto časti 7 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich súhrnov. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv.

7.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

(a) právo na prístup;

(b) právo na opravu;

(c) právo na vymazanie;

(d) právo na obmedzenie spracovania;

(e) právo namietať proti spracovaniu;

(f) právo na prenos údajov;

(g) právo sťažovať sa dozornému orgánu; a

(h) právo odobrať súhlas.

7.3 Máte právo potvrdiť, či môžeme spracovať vaše osobné údaje a kde k nim pristupujeme spolu s ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Poskytovanie práv a slobôd ostatných nie je ovplyvnené, poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom. O svoje osobné údaje môžete požiadať mailom na info@new.katiesclub.sk

7.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov a s ohľadom na účely spracovania, ak máte máte neúplné osobné údaje o vás vyplnené.

7.5 Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracovaním na základe súhlasu; máte námietky voči spracovaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli neoprávnene spracované. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

7.6 Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: spochybňujete presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie; už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania, ale požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; a vy ste namietali proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Budeme ich však spracovávať inak: s vaším súhlasom; na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

7.7 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje. Spracovanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený; alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme na základe nás alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte a nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestaneme spracovávať osobné informácie.

7.8 Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracovávať vaše osobné údaje na tento účel.

7.9 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na úlohy vykonané z dôvodov verejného záujmu.

7.10 Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je:

(a) súhlas; alebo

(b) ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, na ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy,

(c) a takéto spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.

7.11 Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

7.12 V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.

7.13 Môžete uplatniť akékoľvek vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

8. O cookies

8.1 Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

8.2 Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies, alebo súbory „relácie“: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

8.3 Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

9. Cookies, ktoré používame

9.1 Cookies používame na nasledujúce účely:

(a) overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;

(b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a

(c) súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehľadání webovej stránky

10. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

10.1 Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.

10.2 Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

10.3 Používame Facebook Pixel na analýzu použitia našich webových stránok. Táto služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa naše reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

11. Správa súborov cookies

11.1 Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sk_SK (Safari); and

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

11.3 Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.

12. Podrobnosti o nás

12.1 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Katies club s.r.o.

12.2 Na Slovensku sme registrovaní registračným číslom (IČO) 48 020 559, sídlime na adrese Kukučínova 7 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovensko.

12.3 Našim miestom podnikania je Kukučínova 7 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovensko.

12.4 Môžete nás kontaktovať:

(a) poštou na uvedenú poštovú adresu;

(b) vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke;

(c) telefonicky, na číslo kontaktu uverejnené na našej webovej stránke; alebo

(d) e-mailom, použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našej webovej stránke.

13. Úradník pre ochranu údajov

13.1 Kontaktné údaje nášho správcu údajov: Katarína Kováčová, info@new.katiesclub.sk

ENGLISH VERSION

1. Introduction

1.1 We have committed to protecting the privacy of visitors to our sites and users of our services.

1.2 These rules apply wherever we are the personal data managers of our website visitors and users of our services, in other words, where we determine the purpose and importance of processing this personal data.

1.3 When you first visit our website, we ask you to agree to the use of cookies in accordance with the terms of this policy.

1.4 In these principles, „us“, „us“ and „our“ designate Katies club s.r.o. For more information about us, see Section 12.

2. How we use personal data

2.1 In this section 2 we have determined:

(a) the general categories of personal data we process;

(b) the source and category of data, in the case of data that we did not receive directly from you;

(c) the purpose for which we process the personal data;

(d) the legal bases for their processing.

2.2 We may process data on the use of our websites and services (usage data). Usage data may include your IP address, geographic location, web browser and version, operating system, reference source, length of visit, page views, and site navigation pages, as well as timing, frequency, and usage patterns of our service. Data source is Google Analytics. These usage data may be processed to analyze the use of websites and services. The legal basis for such processing is the consent and our legitimate interests, j. monitoring and improving our websites and services.

2.3 We may process the information you post on our website or through the data that you use when using our services. Published data may be processed for the purpose of publishing and managing our websites and services. The legal basis for such processing is consent.

2.4 We can process the information contained in any questionnaire (query data) when it comes to product and / or service data. The legal basis for such processing is consent.

2.5 We may process the information you provide to us in order to receive our e-mail offers and / or newsletters (notices). Notification data can be processed to send appropriate notifications and / or newsletters. The legal basis for such processing is consent.

2.6 We may process the information (contact information) contained in or related to any communication sent to us by contact details. Correspondence data may contain communication content and metadata associated with communication. Our website generates metadata related to communication through web site contact forms. Correspondence data can be processed for communication with you and record keeping. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper management of our websites and business and communication with users and / or the performance of the contract between you and us and / or the steps leading to the conclusion of the contract.

2.7 We may process any of your personal data contained in these policies, if necessary for the creation, enforcement or defense of legal claims, whether in court or administrative or extrajudicial proceedings. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the protection and enforcement of our legal rights, your legal rights and the legitimate rights of others.

2.8 In addition to the specific purposes for which we may process your personal data set out in this Part 2, we may also process any of your personal data if such processing is necessary to fulfill the legal obligation to which we are subject or to protect our vital interests or the vital interests of another people.

3. Providing your personal information to others

3.1 In addition to the specific disclosure of personal information contained in this Part 3, we may disclose your personal information if such disclosure is necessary to fulfill the statutory obligation we are subject to, or to protect your vital interests or the vital interests of another person. We may also disclose your personal information if such disclosure is necessary for the detection, enforcement or defense of legal claims, whether in court or administrative or extrajudicial proceedings.

4. International transfers of your personal data

4.1 You acknowledge that personal information you post to our website or service may be accessed via the Internet worldwide. We can not prevent the use (or misuse) of such personal data by others.

5. Storing and deleting personal information

5.1 This section 5 sets out our data retention policies and procedures designed to help ensure compliance with our legal obligations to maintain and erase personal data.

5.2 Personal data that we process for any purpose or purposes may not be stored longer than necessary for that purpose or for such purposes.

5.3 We will store your personal information as follows:

(a) use data, disclosure data, queries, notification and correlation data are retained for a maximum of 10 years.

5.4 Notwithstanding the other provisions of this Part 5, we may retain your personal information if such retention is necessary to fulfill the statutory obligation we are subject to, or to protect your vital interests or the vital interests of another individual.

6. Changes

6.1 We may update these policies from time to time by publishing a new version on our website.

6.2 Occasionally, you should check this page to be happy with any changes to this policy.

6.3 We may inform you by e-mail about changes to these policies.

7. Your rights

7.1 In this section 7, we have summarized the rights you have under the Data Protection Act. Some rights are complex and not all details have been included in our summaries. Therefore, you should read the relevant laws and guidelines of the regulators on the full explanation of these rights.

7.2 Your fundamental rights under the Data Protection Act are:

(a) the right of access;

(b) the right to repair;

(c) the right of cancellation;

(d) the right to limit processing;

(e) the right to object to processing;

(f) the right to data transmission;

(g) the right to complain to the supervisory authority; and

(h) the right to withdraw consent.

7.3 You have the right to confirm that we can process your personal information and access it together with other information. This additional information shall include details of the purposes of the processing, the categories of personal data concerned and the persons receiving the personal data. The provision of the rights and freedoms of others is not affected, we will provide you with a copy of your personal information. The first copy will be provided free of charge, but additional copies may be subject to a reasonable fee. You can request your personal information by email at info@new.katiesclub.sk.

7.4 You have the right to correct any inaccurate personal data and for processing purposes if you have incomplete personal information about you filled in.

7.5 Under certain circumstances, you have the right to delete your personal data without undue delay. These circumstances include: personal data are no longer necessary for the purpose for which they were collected or otherwise processed; You agree to consent processing; you have objections to processing under certain rules of the applicable data protection law; processing is intended for direct marketing purposes; and personal data has been tampered with. However, there are exceptions to the waiver right. General exceptions apply where processing is needed: to exercise the right to freedom of expression and information; compliance with legal obligations; or to the creation, exercise or defense of legal claims.

7.6 Under certain circumstances, you have the right to restrict the processing of your personal data. These circumstances are: you question the accuracy of your personal data; processing is illegal, but you exclude deletion; we no longer need personal data for the purposes of our processing, but you request personal data for the establishment, application or defense of legal claims; and you have objected to the processing until this objection has been verified. If processing on this basis is limited, we may still retain your personal information. However, we will process them differently: with your consent; to the creation, exercise or defense of legal claims; to protect the rights of another natural or legal person; or for reasons of overriding public interest.

7.7 You have the right to object to the processing of your personal data because of your particular situation, but only to the extent that the legal basis allows. Processing is necessary for: performing a role performed in the public interest or in the performance of any official body entrusted to us; or for the purposes of the legitimate interests we pursue on our behalf or third party. If you make such an objection and we can not demonstrate persuasive legitimate reasons for processing that go beyond your interests, rights and freedoms, or processing is for the creation, performance or defense of legal claims, we will cease processing your personal information.

7.8 You have the right to object to the processing of your personal data for the purposes of direct marketing (including profiling). If you make such an objection, we will cease processing your personal data for that purpose.

7.9 You have the right to object to the processing of your personal data for scientific or historical research purposes or for statistical purposes for reasons relating to your particular situation unless the processing is necessary for tasks performed for reasons of public interest.

7.10 The legal basis for the processing of your personal data is:

(a) consent; or

(b) if the processing is necessary for the performance of the contract in which you are a party to, or for the performance of, the action on your request prior to the conclusion of the contract,

(c) and such processing is done by automated means, you have the right to receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format. However, this right does not apply if it adversely affects the rights and freedoms of others.

7.11 If you believe that our processing of your personal data is in violation of data protection laws, you have the legal right to file a complaint with the Data Protection Supervisor. You can do so in the EU Member State of your usual residence, place of work or place of alleged violation.

7.12 Insofar as the legal basis for the processing of your personal data is agreed, you have the right to withdraw this consent at any time.

7.13 You may exercise any of your rights in relation to your personal data by written notice.

8. About cookies

8.1 A cookie is a file containing an identifier (a string of letters and numbers) that the web server sends to the web browser and is stored by the browser. The identifier is then sent back to the server whenever the browser requests a page from the server.

8.2 Cookies may be either „permanent“ cookies or „session“ files: a permanent cookie will be stored in a web browser and remain valid until the expiration date specified unless it is erased by the expiration date before the expiration date; session cookies expire at the end of the user session when the web browser is closed.

8.3 Cookies usually do not contain any information that personally identifies the user, but the personal information we store may be linked to and stored in cookies.

9. Cookies we use

9.1 We use cookies for the following purposes:

(a) authentication – we use cookies to identify you when visiting our website and during navigation on our website;

(b) Analysis – we use cookies to help us analyze the use and performance of our websites and services; and

(c) agreeing cookies – we use cookies to store your preferences for using cookies when browsing the web site

10. Cookies used by our service providers

10.1 Our service providers use cookies and these cookies may be stored on your computer when you visit our website.

10.2 We use Google Analytics to analyze the use of our website. Google Analytics collects information about using the site through cookies. The collected information regarding our website is used to generate reports about the use of our website. Google’s privacy policies are available at https://policies.google.com/privacy.

10.3 We use Facebook Pixel to analyze the use of our website. This service uses cookies to make sure our ads are appearing to the right people and create an advertising audience. You can view the privacy policy of this service provider at https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

11. Managing cookies

11.1 Most browsers allow you to refuse cookies and remove cookies. Methods for managing them vary depending on the browser and the browser version. However, you can get the latest information about blocking and deleting cookies using these links:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome)

(b) https://support.mozilla.org/en/kb/subscription-cookies (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(s) https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US (Safari); and

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Blocking all cookies will have a negative impact on the usability of many websites.

11.3 If you block cookies, you will not be able to use all the features of our website.

12. Details about us

12.1 This website is owned and operated by Katies club s.r.o.

12.2 We are registered in Slovakia by registration number (IČO) 48 020 559, registered at Kukučínova 7 040 01 Košice, Slovakia.

12.3 Our place of business is Kukučínova 7 040 01 Košice, Slovakia.

12.4 You can contact us:

(a) by post to that postal address;

(b) filling in the contact form on our website;

(c) by phone, to the contact number posted on our website; or

(d) by e-mail, using the email address posted on our website.

13. Data Protection Officer

13.1 Contact data of our data manager: Katarína Kováčová, info@katiesclubgelnica.sk